Estatut de l’Artista

Posted by on maig 19, 2019 in General | 0 comments

APROVACIÓ DEL REIAL DECRET QUE REGULA LA COMPATIBILITAT DE LA PENSIÓ CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓ I L’ACTIVITAT DE CREACIÓ ARTÍSTICA

A finals de desembre de l’any passat, es va aprovar el Reial Decret 26/2018 que establia mesures d’urgència sobre la creació artística i cinematogràfica. El Govern es donava sis mesos de temps per aprovar una norma reglamentària que desenvolupes la compatibilitat entre la prestació de pensió de jubilació i l’activitat d’aquells professionals dedicats a la Creació artística que perceben per aquesta activitat drets de propietat intel·lectual.

El Reial Decret 302/2019 aprovat aquest mes d’abril pretén regular aquesta qüestió. Qui es podrà acollir a aquesta compatibilitat de retribucions que provenen de fonts diferents? En principi, els beneficiaris d’una pensió contributiva de jubilació que amb data posterior a la data de reconeixement d’aquesta pensió, desenvolupin una activitat de creació artística per la que percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual; inclosos els generats per la seva transmissió a tercers amb independència que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes (coreògrafs, adaptadors -en doblatge- dramaturgs, escriptors, traductors, pintors, escultors, fotògrafs, compositors, guionistes…).

L’autor beneficiari d’una pensió de jubilació no podrà acollir-se a aquesta modalitat quan realitzi qualsevol altre treball per compte aliena o per compte pròpia que comporti la inclusió en el camp d’aplicació del Règim General o d’alguns dels règims especials de la Seguretat Social.

Per tant, quan el Reial Decret menciona el terme ACTVITAT DE CREACIÓ ARTÍSTICA interpretem que s’està tenint en compte únicament a l’AUTOR creador de la seva obra i del corresponent, en el seu cas, encàrrec d’obra.L’ARTISTA, en termes jurídics no desenvolupa una activitat de creació artística; sinó que el que efectua és una activitat artística (interpretativa). Tanmateix, veurem com s’aplica i concreta aquesta situació en el dia a dia i si resulta extensiva per analogia també als Artistes.

Des de CONARTE (entitat a nivell estatal de la qual l’AADPC i l’AAAPIB en formen part) s’han presentat diversos informes sol·licitant una ampliació a aquestes millores que afectin en positiu a l’artista. És qüestió de temps que a continuació la mirada estigui en l’intèrpret i no només en l’autor.

Servei Jurídic Laboral AADPC